LANGFREDAG

ኢሳያስ 53 ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጸሮ፣ ንስቓይና ኸኣ ኣብ ነብሱ ጸዓኖ፣ ንሕና ግና ከምእተወቕዐን ብእግዚኣብሔር ከምእተቐዝፈን ከም እተዋረደን ጌርና ኣቋጸርናዮ። ንሱ ግና ብሰንኪ ገበና ቆሰለ ብሰንኪም ኣበሳና ድማ ተኸትከተ፣ ንሕና ሰላ መታን ክንረክብ መቕጻአቲ ናብኡ ወረደ፣ ንሕናዉን ብስምብራቱ ሓዌና (ኢሳያስ 53)